เมืองสิบสองปันนา

เมืองสิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเต็มว่า เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนามีความหมายคือ 12 เมือง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง ซึ่งในอดีตเป็นเมืองของชาวไทลื้อ เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า มีเมืองหลวงอยู่ที่ หนองแส หรือ เมือง ต้าลี่ ในประเทศจีนปัจจุบัน สิบสองปันนาหรืออดีตราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ้ง มีประวัติของเมืองยาวนานกว่า 800 ปี เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางที่ราบลุ่มหุบเขาริมแม่น้ำโขง ซึ่งชาวไทลื้อเรียกว่า แม่น้ำล้านช้าง ชาวจีน เรียกว่า แม่น้ำหลันชาง หรือ หลันชาเจียง เนื่องจากตั้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝน จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเขียวขจีตลอดปี ผืนป่าจึงอุดมไปด้วยสัตว์ป่าอย่างช้าง นกยูง ซึ่งเปรียบเสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนาซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนไม่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ สิบสองปันนาจึงได้รับสมญานามว่า อาณาจักรแห่งต้นไม้ เสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

เมืองฮำหรือหมู่บ้านกาหลันป้า

เมืองฮำ หรือ กาหลันป้า เป็นชุมชนไทลื้อที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสิบสองปันนา ห่างจากเชียงรุ่งเมืองหลวงของแคว้นสิบสองปันนาประมาณ 27 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดมหาราชฐานสุทธาวาส หรือที่ชาวไทลื้อเรียกว่าวัดสวนม่อน ซึ่งหมายถึงสวนดอกไม้ เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี นับเป็นวัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมไทลื้อที่สวยงามยิ่ง นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม พร้อมทั้งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งการแสดงระบำนกยูงจากสาวไทลื้อ นอกจากนี้ ช่วงเช้าของตลาดกาหลันป้า ซึ่งเป็นตลาดผลไม้จีนและเครื่องยาจีนและสมุนไพรที่หายากจำนวนมาก จะสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ อารยธรรมชนชาติ "ไท" ที่ยากจะหาพบได้ในปัจจุบัน

 

ท่านสามารถเดินทางทัวร์สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่า "ไท" สิบสองปันนา อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-จีน ด้วยโปรแกรมทัวร์ เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-กาหลันป้า-สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน ด้วยโปรแกรมทัวร์ดังนี้

 

โปรแกรมเดินทางวันที่1:เชียงของ-แขวงบ่อแก้ว-บ่อเต็น-สิบสองปันนา

เวลาช่วงเช้า 
คณะเดินทางพร้อมกันที่หน้าจุดนัดพบ พร้อมเดินทางไปยัง ณ ด่านพรมแดนประตูสู่อินโดจีน อำเภอเชียงของ ตรวจเอกสารผ่านแดน แล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่ดินแดนประเทศลาว เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ชายแดนลาว-จีน ระหว่างทางท่านจะได้พบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเขาชนเผ่าเหนือสุดของประเทศลาว เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง ,เย้า,ไทยดำ,ลาวสูง,แล่นแตน
เวลาช่วงเที่ยง 
เข้าสู่จังหวัดเชียงตุง และ แวะรับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารจีน ณ ชายแดนบ่อเต็น ชมแหล่งกาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว และ ตลาดสินค้าชายแดนจีนลาว เมืองนิคมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนลงทุนให้ สปป.ลาว จากนั้นนำคณะตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าสู่ประเทศจีน เดินทางโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ คุนม่าน-กงลู่ (คุณหมิง-กรุงเทพ) ซึ่งเป็นเส้นทางที่รัฐบาลจีนลงทุนสร้างเส้นทางนี้เพื่อเปิดเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เวลาช่วงเย็น
ถึงสิบสองปันนา เช็คอิน ณ.โรงแรมที่พัก GOOD CHANCE HOTEL รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

โปรแกรมเดินทางวันที่2:สิบสองปันนา-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ลิง-กาหลันป้า-วัดมหาสุทธาวาส-หมู่บ้านไทลื้อ

เวลาช่วงเช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมรับประทานอาหาร ณ.โรงแรมที่พัก จากนั้นพาท่านเที่ยวชมตลาดยามเช้าของแคว้นสิบสองปันนา เลือกชมสินค้าพื้นเมือง ของป่า ผลไม้จีน ยาและสมุนไพรหายาก ตามอัธยาศัย พอสมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสการเดินทางที่ตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยกระเช้าข้ามแม่น้ำโขง เพื่อข้ามไปยังที่ตั้งพระราชวังของกษัตริย์ไทลื้อในอดีต คือ วังผาดวง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดให้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ลิงหายากและพบกับลิงเผือกตัวเดียวในโลกชื่อว่า "เจิน เจิน" และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทลื้อ
เวลาช่วงเที่ยง
แวะรับประทานอาหารจีนยูนนาน ที่ภัตตาคาร หลังคาแดง
เวลาช่วงบ่าย
นำคณะสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบของจริงของพี่น้องชาวไทยลื้อสิบสองปันนา ด้วยการเข้าชมหมู่บ้านกาหลันป้า หรือ เมืองฮำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดีเด่นจากรัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ชมพิธีการต้อนรับของสาวๆไทลื้อ พูดคุยและรับพรกับพ่อเฒ่า แม่เฒ่า แบบกันเองด้วยรากฐานภาษาสื่อสารที่คล้ายภาษาไทย จากนั้นแวะไหว้พระที่วัดมหาราชสุทธาวาสหรือวัดสวนหม่อน ซึ่งหมายถึงวัดสวนดอกไม้ เป็นวัดเก่าแก่ของชาวไทลื้อที่มีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นวัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมไทลื้อที่สวยงามหาชมได้ยาก ณ.ปัจจุบัน จากนั้นพาเยี่ยมชมบ้านอีอุ่น หรือ พีอุ่น บ้านที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมาเยือนหมู่บ้านไทลื้อ
เวลาช่วงเย็น
รับประทานอาหารแบบขันโตกไทลื้อพร้อมชมการแสดงของสาวๆไทลื้อ จากนั้นพาคณะทัวร์เข้าชม การแสดงของชนเผ่าหลายชนเผ่าในมณฑลยูนนาน ประกอบแสงสี เสียง อลังการณ์ ณ โรงละครพาราณาสี จากนั้นกลับที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อน

 

โปรแกรมเดินทางวันที่3:สิบสองปันนา-สวนป่าดงดิบ-สวนม่านทิง

เวลาช่วงเช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมรับประทานอาหาร ณ.โรงแรมที่พัก จากนั้นพาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนป่าดงดิบของสิบสองปันนาซึ่งที่นั่นท่านจะพบกับอุทยานสวนนกยูงซึ่งมีนกยูงสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนานับร้อยตัว จากนั้นพาท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าฮาหนี่ หรือ ชาวอาข่า พบการแสดงการเลือกคู่ของสาวๆชาวเผ่าฮาหนี่ (นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชายถ้าถูกใจสาวๆชาวฮาหนี่ฏ็อาจจะได้เป็นเจ้าบ่าวแต่งงานกับสาวชาวฮาหนี่)เสร็จแล้วพาท่านไปชมการแสดงและละเล่นเครื่องดนตรีของแต่ละชนเผ่าในสิบสองปันนา ซึ่งละเล่นเครื่องดนตรีที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่หาจากป่าบริเวณหน้าน้ำตกผามังกร
เวลาช่วงเที่ยง
แวะรับประทานอาหารจีนยูนนาน ที่ภัตตาคาร ที่ ภัตตาคารสระบัว
เวลาช่วงบ่าย
นำท่านไปนมัสการวัดเจดีย์ขาว,วัดเจดีย์แปดเหลี่ยม จากนั้นพาชม ณ สวนม่านทิง หรือ บ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไทลื้อใช้เดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้สวนม่านทิงยังเป็นสวนที่ ท่าน โจวเอินไหล มาเล่นสงกรานต์ร่วมกับพี่น้องชาวไทลื้อที่นี่ ทางรัฐบาลจีนร่วมกับฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่นแคว้นสิบสองปันนาจัดสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึกด้วย
เวลาช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เสร็จแล้วพาท่านช็อปปิ้งถนนคนเดินเพื่อเลือกซื้อของฝากที่ระลึก ก่อนกลับโรงแรม

 

โปรแกรมเดินทางวันที่4:สิบสองปันนา-บ่อเต็น-ห้วยทราย-เชียงของ

เวลาช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักจากนั้นคณะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิม
เวลาช่วงเที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตราคารอาหารไทย-จีน ที่ชายแดนบ่อเต็น
เวลาช่วงบ่าย
เที่ยวชมเมืองบ่อเต็น เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง แล้วเดินทางกลับ
เวลาเย็น
ถึงห้วยทรายแขวงบ่อแก้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมายังเขตแดนไทย ณ.อำเภอ เชียงของ ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

 

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทาง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 ใบ
3.กล้องถ่ายรูปพร้อมพื้นที่เก็บในเมมโมรี่การด์
4.ยารักษาโรคประจำตัว
5.เครื่องคิดเลขสำหรับคิดคำนวณค่าเงิน

สิ่งสำคัญมาก ที่เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ประเทศจีนเงินตราจะใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น และ ที่ห้วยทรายจะใช้เฉพาะเงินกีบ ดังนั้นกรุณาแลกเงินจากเมืองไทยให้พร้อม

 

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการท่านละ 12,900 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป อัตราค่าบริการท่านละ 10,900 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป อัตราค่าบริการท่านละ 9,900 บาท
ผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน
ราคานี้รวม
1.ค่ารถบัสวีไอพีปรับอากาศ ลาว-จีน ตลอดเส้นทาง
2.ค่าเรือข้ามฟาก เชียงของ-ห้วยทราย
3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน(พักห้องละ2ท่าน)
4.ค่าอาหารเครื่องดื่มตามรายการ
5.ค่าบัตรเข้าชมการแสดง และ สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการ
6.ค่าเอกสารผ่านแดนประเทศลาว-ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
7.ค่าประกันชีวิตให้ท่านละ 100,000 บาท (ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8.ค่ามัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือ ค่าประกันอื่นๆ
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
 
 

พัชรพรรีสอร์ท (เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2539)

ตั้งอยู่ที่ 91/1 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-732245 FAX 053-732768

www.phatcharaporn-resort.com